Algemene voorwaarden ITQ BE

 

Artikel 1. Definities
Voor elke Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
1.1. Aanvullende of bijzondere voorwaarden: voorwaarden voor een specifieke dienst, die gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden.
1.2. Account: het persoonlijke account dat door ITQ aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld met als doel bepaalde afgenomen Diensten te kunnen gebruiken, en additionele door Opdrachtgever of ITQ gecreëerde (sub)accounts.
1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden inclusief de bijbehorende modules.
1.4. AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming.
1.5. Consignatieuren: uren buiten Werkuren.
1.6. Consultancy: de op grond van de Overeenkomst door ITQ aan Opdrachtgever te leveren consultancy diensten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan advieswerkzaamheden in het kader van VMware-omgevingen.
1.7. Dienst: een door ITQ te leveren/geleverde dienst, zoals nader aangeduid in de tussen ITQ en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. De diensten kunnen onder andere maar niet uitsluitend bestaan uit Consultancy en/of ICT-diensten, dan wel het verhuren van Hardware.
1.8. EULA: de softwarelicentieovereenkomst (End User License Agreement) van VMware, Inc. waarin het toegestane gebruik van de VMware-licentie(s) voor eindgebruikers wordt gedefinieerd en geregeld. De laatste versie is altijd van toepassing.
1.9. Hardware: de apparatuur die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst van ITQ huurt.
1.10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.11. ICT-diensten: de op grond van de Overeenkomst door ITQ aan Opdrachtgever te leveren ICT-diensten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan managed multi-cloud services; modern app services en digital workspace services.
1.12. ITQ: de besloten vennootschap ITQ Consultancy B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 28107312 of de besloten vennootschap ITQ Managed Services B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 80474276, of (andere) gerelateerde vennootschappen.
1.13. Kandidaat: de natuurlijke persoon, al dan niet zijnde werknemer van ITQ, die door ITQ aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om voor Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
1.14. Klantdata: alle gegevens die door Opdrachtgever (of de eindgebruikers van de Diensten) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door Opdrachtgever (of de eindgebruikers van de Diensten) aan ITQ beschikbaar worden gesteld.
1.15. Offerte: een schriftelijk aanbod van ITQ waarin de geleverde Diensten worden gespecificeerd, welke een Overeenkomst vormt tussen ITQ en Opdrachtgever. Elke Offerte bevat automatisch de voorwaarden van de Mantelovereenkomst en Algemene Voorwaarden.
1.16. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die met ITQ een Overeenkomst tot het leveren van Diensten is aangegaan.
1.17. Overeenkomst: iedere Offerte op grond waarvan ITQ Diensten levert aan Opdrachtgever met inbegrip van de Mantelovereenkomst en Algemene Voorwaarden en eventuele andere bijlagen.
1.18. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, ITQ en Opdrachtgever.
1.19. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 (1) AVG.
1.20. Service Level Agreement: de eventuele tussen partijen gesloten nadere overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de geleverde Diensten, welke gekoppeld wordt aan concrete en meetbare kernprestatie-indicatoren.
1.21. Verwerkingsverantwoordelijke: de Opdrachtgever die bij de uitvoering van de Overeenkomst het doel de middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 (7) AVG.
1.22. Verwerker: ITQ die bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 (8) AVG.
1.23. Verwerkersovereenkomst: Module Verwerking van persoonsgegevens waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG. Deze Module geldt in aanvulling op het algemene deel van de Algemene Voorwaarden en -voor zover van toepassing- de Module ICT-diensten indien en voor zover ITQ ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt. De Module Verwerking van persoonsgegevens maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.
1.24. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, alsook nationale feestdagen in het land waar ITQ het werk verricht.
1.25. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur.
 

Artikel 2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, waaronder de aanbiedingen van ITQ, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van ITQ en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten. Voor een aanbieding of Overeenkomst kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden.
2.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ITQ alleen bindend indien en voor zover deze door ITQ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen ITQ en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2.4. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van additionele diensten die ITQ aanbiedt, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op die additionele diensten, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van de betreffende additionele dienst.
2.5. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van ITQ, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan ITQ kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
2.6. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan ITQ. ITQ kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien ITQ daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst opzeggen tegen deze datum.
 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door of vanwege ITQ gedaan zijn vrijblijvend, tenzij ITQ schriftelijk of per mail op voorhand anders heeft vermeld.
3.2. ITQ is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien er aanzienlijk meerwerk is omdat deze informatie onjuist of onvolledig is geweest, is ITQ gerechtigd deze meerkosten aan de klant in rekening te brengen.
3.3. Een Offerte, prijsopgave of aanbieding van ITQ heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, behoudens herroeping.
3.4. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. Het sturen van een (purchase)order, inkooporder of enige andere (order)bevestiging, als reactie op de door ITQ gestuurde Offerte, geldt als een schriftelijke aanvaarding van de Offerte van ITQ.
3.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat ITQ werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de Offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever ITQ verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele Offerte af te wachten.
 

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1. Alle aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts door Partijen schriftelijk worden overeengekomen.
4.2. Opdrachtgever kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de additionele diensten niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van ITQ.
4.3. ITQ is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of gedeelte daarvan over te dragen aan een derde, die de verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst naar het oordeel van ITQ op het tijdstip van overdracht kan nakomen, zonder dat daartoe toestemming van Opdrachtgever is vereist.
4.4. Partijen dragen ieder de eigen verantwoordelijkheid voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet uitsluitend de verplichtingen uit de AVG, die van toepassing zijn op de betreffende Partij.
 

Artikel 5. Prijzen

5.1. De in de Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders vermeld.
5.2. ITQ is gerechtigd om aanvullende vergoedingen te rekenen aan Opdrachtgever in geval werkzaamheden buiten Werkdagen en/of Werkuren worden verricht.

Categorie Dagen Tijden Opslag
Standaard Maandag – vrijdag 08:00 – 18:00 geen
Avond Maandag – vrijdag 18:00 – 23:00 50%
Nacht Maandag – vrijdag 23:00 – 08:00 100%
Weekend Zaterdag en zondag 08:00 (Sat)- 08:00 (Mon) 100%
Feestdagen n.a. 08:00 – 08:00 100%
5.3. ITQ is gerechtigd de gehanteerde tarieven in de Overeenkomst jaarlijks, per 1 januari van ieder jaar te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van januari ten opzichte van januari van het voorgaande jaar.
5.4. Voorts mag ITQ de overeengekomen prijzen op ieder moment aanpassen op basis van gewijzigde tarieven van toeleveranciers van ITQ die naar rato aan Opdrachtgever worden doorberekend.
5.5. In gevallen zoals omschreven in de vorige twee leden van dit artikel heeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst op te zeggen.
 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. De betalingstermijn van een verzonden factuur bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum. ITQ is gerechtigd elektronisch te factureren.
6.2. Betaling vindt plaats middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de door ITQ verzonden factuur, zonder verrekening en opschorting.
6.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting zoals tussen Partijen is overeengekomen voldoet, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en behoudt ITQ zich het recht voor haar werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten. De klant is vanaf het moment dat hij in verzuim is gehouden de rente bedoeld in artikel 6:119a BW aan ITQ te voldoen, alsmede de werkelijk door ITQ gemaakte incassokosten, die worden gesteld op minimaal € 250,00 aan ITQ te vergoeden.
 

Artikel 7. Uitvoering en planning

7.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal ITQ zich inspannen de Diensten zo spoedig mogelijk te leveren conform de Overeenkomst. Door ITQ bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
7.2. Opdrachtgever zal aan ITQ alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever alle informatie verstrekken waarvan ITQ aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de levering van de Diensten.
7.3. Opdrachtgever heeft tot vijf (5) Werkdagen voor de datum van de uitvoering van Consultancy diensten het recht om de Consultancy schriftelijk kosteloos te annuleren. Bij annuleren binnen vijf (5) tot twee (2) Werkdagen voor de datum van de Consultancy is ITQ gerechtigd om aan Opdrachtgever vijftig (50) procent van de vergoeding te factureren. Bij annuleren door Opdrachtgever binnen twee (2) Werkdagen voor de datum van de Consultancy is ITQ gerechtigd om de volledige vergoeding ten aanzien van de Consultancy aan Opdrachtgever te factureren. Bij annuleren behoort hierbij ook het uitstellen van de opdracht.
 

Artikel 8. Vervanging, ziekte

8.1. ITQ is gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en/of tegemoetkoming in de kosten, een Kandidaat te vervangen door een andere Kandidaat.
8.2. Indien Kandidaat door ziekte of welke andere oorzaak dan ook voor een periode langer dan vijf (5) Werkdagen niet in staat is om ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zal ITQ zich inspannen zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor een vervangende Kandidaat, met zoveel mogelijk gelijkwaardige kwalificaties.
 

Artikel 9. Meerwerk

9.1. Opdrachtgever kan ITQ op ieder moment verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen (oftewel verzoeken om “meerwerk”). ITQ is echter niet verplicht om dergelijke verzoeken in te willigen.
9.2. ITQ zal Opdrachtgever in het geval van meerwerk vooraf informeren over de hiermee gepaard gaande (geschatte) kosten en zal het meerwerk pas uitvoeren na akkoord van Opdrachtgever. Het voorgaande geldt echter niet bij meerwerk dat noodzakelijk is in het kader van de reeds overeengekomen Diensten. Dergelijk meerwerk kan zonder toestemming van Opdrachtgever op basis van nacalculatie worden uitgevoerd.
9.3. ITQ zal bij het uitvoeren van meerwerk telkens uitgaan van de overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken daarvan van de gebruikelijke tarieven. ITQ kan verlangen dat er voor het uitvoeren van het meerwerk een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 

Artikel 10. Beëindiging

10.1. Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst, heeft ITQ het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens ITQ niet behoorlijk of niet volledig nakomt of daarmee in strijd handelt.
10.2. ITQ heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren.
10.3. Opdrachtgever heeft in de gevallen genoemd in artikel 10.1 en 10.2 geen recht op een schadevergoeding.
 

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

11.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten berusten exclusief bij ITQ dan wel diens licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden deze rechten nimmer aan Opdrachtgever overgedragen.
11.2. Opdrachtgever dient de Intellectuele Eigendomsrechten ter zake van de Diensten te respecteren en vrijwaart ITQ ter zake van enige aanspraak door derden.
11.3. Alle rechten op Klantdata, met inbegrip van eventuele hierop rustende Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Opdrachtgever. ITQ zal hierop geen eigendomsaanspraken doen.
11.4. Opdrachtgever verstrekt hierbij een beperkt gebruiksrecht aan ITQ om de Klantdata te gebruiken gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor zover dit nodig is ten behoeve van de levering van de Diensten.
11.5. Indien en voor zover de Klantdata bestaat uit Persoonsgegevens, zijn hierop de afspraken van toepassing zoals neergelegd in de Module – Verwerking van persoonsgegevens bij deze Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 12. Verplichtingen Opdrachtgever

12.1. Opdrachtgever zorgt voor een adequate en veilige werkplek voor Kandidaat conform de geldende Arboreglementen en/of Arbowetgeving, indien en voor zover op grond van de Overeenkomst de Kandidaat op locatie van Opdrachtgever dient te werken. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, dient Opdrachtgever de mogelijkheid tot online (op afstand) werken mogelijk te maken voor ITQ en Kandidaat.
12.2. Opdrachtgever zal Kandidaat steeds tijdig voorzien van alle informatie en inlichtingen die van belang zijn voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden.
 

Artikel 13. Melden van gebreken

13.1. Opdrachtgever dient ter zake van gebreken in de geleverde Diensten en/of het factuurbedrag uiterlijk veertien (14) Werkdagen na verzenddatum, dan wel veertien (14) Werkdagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ITQ vervalt.
13.2. Indien Opdrachtgever gegrond reclameert, zal ITQ de Diensten na overleg aanpassen of vergoeden. Het melden van gebreken schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Indien ITQ niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig (30) dagen, is ieder der Partijen waarvoor de overmacht telt, bevoegd de Overeenkomst per direct op te zeggen. De Diensten die in dat geval door ITQ zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.
14.2. Indien ITQ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is ITQ bevoegd de reeds geleverde Diensten en/of Hardware afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
14.3. Onder overmacht aan de zijde van ITQ wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken als gevolg waarvan ITQ niet in staat is, dan wel in alle redelijkheid niet van ITQ kan worden verlangd, haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar was. Hieronder vallen onder meer, doch niet beperkt daartoe, van overheidswege opgelegde verplichtingen die gevolgen hebben voor de Dienst, storingen in de systemen die onderdeel uitmaken van de infrastructuur van Opdrachtgever, de telecommunicatie- infrastructuur of storingen in netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen en het geval waarin ITQ door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
14.4. Indien ITQ de Consultancy niet op het tussen Partijen overeengekomen moment kan uitvoeren dan wel de opdracht moet worden uitgesteld of geannuleerd wegens omstandigheden zijdens Opdrachtgever, geldt het bepaalde onder artikel 7.3, ongeacht de aard van de omstandigheden zijdens Opdrachtgever.
 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere Partij haar schriftelijke in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij direct in verzuim is.
15.2. Iedere aansprakelijkheid van ITQ als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot de helft van het factuurbedrag (exclusief btw) dat betrekking heeft op de Overeenkomst, waarin één der Partijen toerekenbaar tekortschiet, doch in elk geval tot het bedrag van € 50.000,00 per Overeenkomst.
15.3. ITQ is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) materiële beschadiging aan stoffelijke eigendommen van Opdrachtgever of derden (“zaakschade”);
b) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om ITQ ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan ITQ toegerekend kan worden;
c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
d) redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien ITQ na aanmaning van Opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt;
e) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
15.4. ITQ is niet aansprakelijk voor iedere andere vorm van schade dan genoemd in artikel 15.3.
15.5. Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management/de bedrijfsleiding van ITQ of dood of lichamelijk letsel.
15.6. Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in artikel 15.2 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is de schadeplichtige Partij slechts verplicht de gezamenlijke vorderingen naar evenredigheid te voldoen tot de in artikel 15.2 aangegeven maxima.
15.7. Indien er sprake is van verlies en/of beschadiging van Klantdata door toedoen van ITQ, zal ITQ zich inspannen om dit te herstellen voor Opdrachtgever.
15.8. Elk van Partijen dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de andere Partij te hebben gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de andere Partij aannemelijk maakt dat een tijdig schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
15.9. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
 

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Partijen en de medewerkers van Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar/hem uit hoofde van de Overeenkomst ter kennis is gekomen, voor zover het betrekking heeft op de ontwikkeling, het implementeren en de processen, in de breedste zin van het woord van de Dienst en/of de Hardware. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van de Overeenkomst.
16.2. Partijen en de medewerkers van Partijen onthouden zich van het gebruik, op welke wijze dan ook, daaronder mede begrepen doch niet beperkt daartoe, vermenigvuldiging en openbaarmaking, van de informatie bedoeld in het vorige lid of enig deel daarvan voor enig ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst.
 

Artikel 17. Overname personeel

17.1. Geen van de Partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een (1) jaar na beëindig van de opdracht Kandidaten die vanuit de wederpartij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze Kandidaten over indiensttreding onderhandelen dan uitsluitend in overleg met de wederpartij.
 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.
 

MODULE – ICT-DIENSTEN

Deze Module ICT-diensten geldt in aanvulling op het algemene deel van de Algemene Voorwaarden indien en voor zover ITQ op grond van de Overeenkomst ICT-diensten aan Opdrachtgever levert.
 

Artikel 19. Accounts

19.1. Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal ITQ Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Opdrachtgever gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.
19.2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.
19.3. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Opdrachtgever direct melding te maken bij ITQ, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.
 

Artikel 20. Gebruiksregels

20.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of ITQ van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
20.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
a) een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten;
b) inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdra­gend zijn;
c) informatie bevatten over (of die behulp­zaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uit­leg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
d) een schending van de persoonlijke levens­sfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van Persoonsgege­vens van derden; of
e) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigen­domsrechten.
20.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van ITQ of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van ITQ, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ITQ, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
20.4. Opdrachtgever vrijwaart ITQ en zal ITQ schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het materiaal dat door Opdrachtgever, de klanten van Opdrachtgever en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.
20.5. Indien naar het oordeel van ITQ hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ITQ of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ITQ gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. ITQ mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
20.6. Voor het leveren van de ICT-diensten is een goede internetverbinding benodigd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te beschikken over een internetverbinding die voldoende bandbreedte heeft. Bij problemen in de internetverbinding van Opdrachtgever kan ITQ niet aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst worden gehouden en is ITQ gerechtigd deze op te schorten tot het moment dat de internetverbinding is hersteld.
 

Artikel 21. Notice and takedown

21.1. Indien een derde ITQ erop wijst of als ITQ zelf constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal ITQ de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.
21.2. ITQ zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te nemen. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan ITQ zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen kan ITQ direct ingrijpen, zonder Opdrachtgever te waarschuwen.
21.3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is ITQ gerechtigd hiervan aangifte te doen. ITQ kan hierbij de betreffende materialen en alle relevante informatie over Opdrachtgever en derden (waaronder klanten van Opdrachtgever) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ITQ verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
21.4. ITQ is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever, diens klanten of de eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.
21.5. ITQ is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever of de betreffende eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
21.6. Opdrachtgever vrijwaart ITQ voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.
 

Artikel 22. Installatie en configuratie van software

22.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Diensten. ITQ kan kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever voor eventuele ondersteuning in dit kader.
22.2. Opdrachtgever heeft niet het recht om zelfstandig aanpassingen te maken of om software te installeren binnen door ITQ beheerde Diensten (zoals maar niet beperkt tot online werkplekken) zonder schriftelijke toestemming van ITQ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
22.3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan ITQ heeft gemeld en ITQ deze schriftelijk heeft goedgekeurd. ITQ kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 

Artikel 23. Opslag- en datalimieten

23.1. ITQ kan een maximum stellen aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
23.2. Bij overschrijding is ITQ gerechtigd om aanvullende kosten in rekening te brengen, dan wel om (na schriftelijke waarschuwing) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit.
23.3. Indien er een bepaalde limiet of capaciteit geldt voor de Diensten, kan deze in overleg met ITQ naar boven of beneden worden bijgesteld. Een verhoging of upgrade van de Diensten kan met directe ingang worden doorgevoerd, een verlaging of downgrade kan echter slechts tegen de datum van de eerste verlenging van de Overeenkomst en daarna tegen het eind van iedere maand worden doorgevoerd.
23.4. Een eventueel aan Opdrachtgever toegekend tegoed aan dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, een andere overeenkomst dan wel een andere klant van ITQ.
23.5. ITQ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens dan wel het niet juist functioneren van de Diensten indien Opdrachtgever een afgesproken limiet (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) overschrijdt.
 

Artikel 24. Fair use

24.1. Indien er voor de Diensten geen limiet is gesteld aan de capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapa­citeit, geheugen, opslag of stroom), is op de betreffende Diensten een “fair use” beleid van toepassing.
24.2. ITQ kan nadere invulling geven aan het fair use beleid, welke in dat geval schriftelijk aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld of via de website van ITQ kan worden geraadpleegd. ITQ behoudt zich het recht voor om het beleid tussentijds aan te passen of aan te vul­len en zal Opdrachtgever in een zodanig geval vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
24.3. Indien een expliciet omschreven fair use beleid ontbreekt, zal hieronder worden verstaan dat Opdrachtgever maximaal twee keer de capaci­teit mag gebruiken die andere klanten van ITQ die dezelfde of vergelijkbare Diensten afnemen onder vergelijkbare omstan­digheden gebruiken.
24.4. Indien het gebruik van de Diensten het fair use beleid overschrijdt, zal ITQ met Opdrachtgever in overleg treden over bijvoorbeeld de afname van een alternatieve Dienst of dienst-niveau. Indien Partijen niet binnen een door ITQ te bepalen redelijke termijn tot overeenstemming komen, is ITQ gerechtigd om de Diensten te limiteren of te blokkeren. ITQ is bij een overschrij­ding niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de Diensten.
 

Artikel 25. Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

25.1. ITQ zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. ITQ biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). ITQ is op haar beurt hierin ook afhankelijk van zijn leverancier(s).
25.2. ITQ zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand, tijdens Werkuren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
25.3. ITQ spant zich in om op elke ondersteuningsvraag zo snel mogelijk te reageren, maar kan hierover – tenzij anders overeengekomen in de SLA – geen garanties geven.
25.4. ITQ zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. ITQ is hierbij op zijn beurt echter afhankelijk van zijn leverancier(s). ITQ is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
25.5. ITQ zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal ITQ hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
25.6. ITQ zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, ITQ is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
25.7. ITQ zal zich inspannen Opdrachtgever te ondersteunen bij continuïteits- of beveiligingsincidenten. ITQ is gerechtigd om voor de voornoemde ondersteuning kosten in rekening te brengen, tegen de op dat moment geldende uurtarieven, tenzij anders bepaald in een Service Level Agreement.
 

Artikel 26. Back-ups

26.1. Indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen, dan zal ITQ regelmatig back-ups (laten) maken van door Opdrachtgever op systemen van ITQ of diens toeleveranciers opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Alle (overige) inspanningen zoals geleverd door ITQ in het kader van de back-ups en op verzoek van Opdrachtgever, worden tegen additionele vergoeding geleverd. Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van het op dat moment door ITQ gehanteerde uurtarief.
26.2. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data en eventueel herstel (en de daaraan voorafgaande controle) van de back-ups, tenzij anders overeengekomen. De back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging.
 

Artikel 27. Voorwaarden van derden

27.1. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Dienst. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde.
 

Artikel 28. Wederverkoop VMware-licenties

28.1. De voorwaarden uit dit artikel 28 zijn van toepassing indien ITQ in het kader van de Overeenkomst VMware-licenties (weder)verkoopt aan Opdrachtgever.
28.2. De EULA zijn van toepassing op het gebruik van de VMware-licenties onder de Overeenkomst. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij akkoord moet gaan met de betreffende EULA, voordat Opdrachtgever gebruik kan maken van de (door ITQ te verstrekken) VMware-licentie.
28.3. ITQ zal zich er maximaal voor inspannen dat de bepalingen uit de EULA door diens toeleverancier van de VMware-licentie worden nagekomen, maar Opdrachtgever erkent dat ITQ hierin afhankelijk is van de betreffende toeleverancier. ITQ doet in ieder geval geen verdergaande toezeggingen omtrent aansprakelijkheid, garanties, beschikbaarheid, geschiktheid en kwaliteit van de software die onder de VMware-licentie wordt verleend dan zoals opgenomen in de EULA en/of zoals tussen ITQ en diens toeleverancier overeengekomen.
28.4. Opdrachtgever vrijwaart ITQ en zal ITQ schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband het schenden van de voorwaarden uit de EULA en/of handelingen die op basis van de aan Opdrachtgever verstrekte EULA niet zijn toegestaan.
 

MODULE – HUUR VAN HARDWARE

Deze Module Huur van Hardware geldt in aanvulling op het algemene deel van de Algemene Voorwaarden indien en voor zover Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst Hardware van ITQ huurt.
 

Artikel 29. Levering

29.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant ITQ zich in om de Hardware conform de Overeenkomst, dan wel binnen een redelijke termijn aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
29.2. ITQ verstrekt aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst, of indien er een afwijkende huurperiode is overeengekomen voor de duur van de overeengekomen huurperiode, het recht om de Hardware te gebruiken conform de voorwaarden uit deze module en eventuele aanvullende voorwaarden die door Partijen zijn overeengekomen.
29.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van ITQ, de Hardware over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.
29.4. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de hardware door ITQ op het overeengekomen adres geleverd is.
29.5. De Hardware wordt geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd, tenzij Opdrachtgever uiterlijk binnen 5 Werkdagen na aflevering schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij ITQ aangeeft dat de Hardware reeds vóór aflevering beschadigd was.
29.6. Voor zover wettelijk is toegestaan, komen partijen overeen dat de artikelen 7:203 tot en met 7:211 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten
 

Artikel 30. Installatie

30.1. Indien overeengekomen, zal ITQ de Hardware op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren. ITQ is gerechtigd om de installatie van Hardware op een bepaalde locatie te weigeren indien de locatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de hardware op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd.
30.2. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en netwerkaansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen niet aanwezig zijn, is ITQ mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie uit te voeren.
30.3. ITQ heeft het recht om derden in te schakelen ten behoeve van de installatie van de Hardware zoals bedoeld in het vorige lid.
30.4. Opdrachtgever zal ITQ of de door ITQ ingeschakelde derde(n) toegang verschaffen tot de aangewezen locatie en de noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van de installatie van de hardware.
 

Artikel 31. Gebruik

31.1. Opdrachtgever zal de Hardware slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Hardware naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door de ITQ en/of fabrikant verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.
31.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorgaande schriftelijke toestemming van ITQ wijzigingen aan te brengen aan de Hardware. Indien Opdrachtgever dergelijke wijzigingen doorvoert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITQ, komen eventuele herstel- of vervangingskosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.
31.3. ITQ zal zich inspannen om de Hardware voor Opdrachtgever beschikbaar te houden en om eventuele storingen en technische problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op specifieke Service level agreements, zoals een bepaalde beschikbaarheid of reactietijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 

Artikel 32. Werking en garanties

32.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de Hardware alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft op het moment van aflevering. De Hardware wordt “as is” (dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken) geleverd, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven.
 

Artikel 33. Risico en verzekering

33.1. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware rust (na aflevering) gedurende de gehele huurperiode bij Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van het intreden van de schade. Opdrachtgever kan zich in dit kader niet jegens ITQ op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW beroepen.
33.2. Verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware doet niets af aan de overeengekomen betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging van de Hardware komen voor rekening van Opdrachtgever.
33.3. Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware, is Opdrachtgever verplicht om ITQ hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. ITQ spant zich in om in een zodanig geval de Hardware binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen of vervangen.
33.4. Opdrachtgever dient de Hardware gedurende de looptijd van de Overeenkomst (voor eigen rekening) adequaat verzekerd te houden tegen onder andere brand, waterschade en diefstal van de hardware.
33.5. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat, in het kader van de voornoemde verzekering, is opgenomen als derde-begunstigde c.q. medeverzekerde. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtgever zijn vordering op de betreffende verzekeraar cederen aan ITQ.
33.6. Op eerste verzoek van ITQ zal Opdrachtgever kopieën van de polis voor de voornoemde verzekering verstrekken en/of bewijs overleggen van volledige en tijdige premiebetaling.
 

Artikel 34. Eigendom

34.1. De Hardware is en blijft eigendom van ITQ. Niets in de Overeenkomst strekt tot overdracht van de eigendom op de Hardware aan Opdrachtgever of derden.
34.2. ITQ kan de Hardware (dan wel de daarop geïnstalleerde software) voorzien van markeringen of labels waardoor de hardware herkenbaar is als eigendom van ITQ. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om dergelijk markeringen of labels te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken.
34.3. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op de Hardware, daarop rechten wil vestigen dan wel rechten op de Hardware te gelden wil maken, zal Opdrachtgever ITQ daarover onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever geeft hierbij aan ITQ onvoorwaardelijk toestemming om in een zodanig geval alle plaatsen te betreden waar de Hardware zich bevindt en deze terug te nemen.
34.4. Het bepaalde in het vorige lid geldt ook indien Opdrachtgever het vermoeden heeft of redelijkerwijs moet vermoeden dat derden beslag zullen (laten) leggen of aanspraak zullen maken op de Hardware. Een dergelijk vermoeden bestaat in ieder geval als Opdrachtgever zijn crediteuren meer kan voldoen of weet dat hij op korte termijn zijn crediteuren niet meer kan voldoen.
34.5. Indien er beslag wordt gelegd op de Hardware door crediteuren van Opdrachtgever dan wel vanwege een geschil waarbij Opdrachtgever betrokken is, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 

Artikel 35. Retourneren

35.1. Indien de Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd, zal Opdrachtgever de Hardware zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen conform de instructies van ITQ retourneren. Indien Opdrachtgever de Hardware niet tijdig retourneert, is Opdrachtgever over de gehele periode tot de Hardware is terugbezorgd de overeengekomen huurvergoeding aan ITQ verschuldigd.
35.2. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor het adequaat verpakken van de Hardware en dient de Hardware te retourneren middels een verzekerde verzending.
35.3. Opdrachtgever is gehouden de Hardware in onbeschadigde staat aan ITQ te retourneren, behoudens normale slijtage van de Hardware. Indien ITQ constateert dat Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ITQ veranderingen heeft aangebracht aan de Hardware, dan wel de Hardware beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 

MODULE – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Module Verwerking van persoonsgegevens geldt in aanvulling op het algemene deel van de Algemene Voorwaarden en -voor zover van toepassing- de Module ICT-diensten en/of de Module Huur van Hardware indien en voor zover ITQ ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt.
 

Artikel 36. Inleidend

36.1. Partijen hebben een Overeenkomst gesloten. ITQ kan bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt worden als Verwerker in de zin van artikel 4 (8) AVG en Opdrachtgever kan aangemerkt worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) AVG.
36.2. ITQ is bereid de verplichtingen omtrent de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
36.3. De AVG legt aan de Verwerkingsverantwoordelijk de plicht op om ervoor zorg te dragen dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen en de plicht om toe te zien op de naleving van die maatregelen.
36.4. Partijen, wensen mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en plichten vast te leggen middels deze Module.
 

Artikel 37. Doeleinden van verwerking

37.1. ITQ verbindt zich onder de voorwaarden van deze Module ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Module voor de duur en het doel zoals omschreven in artikel 40 van deze Module en die doeleinden die met nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
37.2. De Persoonsgegevens die door ITQ in het kader van de Overeenkomst (zullen) worden verwerkt, en de categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn is afhankelijk van de dienst die ITQ volgens de Overeenkomst levert. De categorieën Persoonsgegevens en soorten betrokkene(n) van wie ITQ Persoonsgegevens verwerkt zijn nader gespecificeerd in artikel 40 van deze Module. ITQ zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal ITQ op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Module zijn genoemd.
37.3. ITQ heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. ITQ neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 

Artikel 38.Verplichtingen ITQ

38.1. ITQ zal zorgen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens door ITQ vanuit diens rol als Verwerker.
38.2. De verplichtingen van de ITQ die uit deze Module voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van ITQ.
38.3. ITQ zal Opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met de AVG.
38.4. ITQ, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikelen 32 tot en met 36 AVG waaronder het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) en een eventueel benodigde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ITQ kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
 

Artikel 39. Doorgifte van persoonsgegevens

39.1. ITQ mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag ITQ de Persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Module en de AVG.
 

Artikel 40. Verdeling van verantwoordelijkheid

40.1. De toegestane verwerkingen zullen door ITQ worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
40.2. ITQ is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Module, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan ITQ zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is ITQ niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
40.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Module, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
 

Artikel 41. Inschakelen van derden of onderaannemers

41.1. Opdrachtgever geeft ITQ hierbij toestemming om bij de verwerking van Persoonsgegevens, op grond van deze Module, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de AVG.
41.2. Op verzoek van Opdrachtgever zal ITQ de Opdrachtgever informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door ITQ ingeschakelde derden, schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door de ITQ ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
41.3. ITQ zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk vergelijkbare plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en ITQ zijn overeengekomen. ITQ staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.
 

Artikel 42. Beveiliging

42.1. ITQ zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
42.2. ITQ zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, passend is.
42.3. Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal ITQ ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 

Artikel 43. Datalekken

43.1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (4 (12) AVG)) zal ITQ Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging infomeren, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. ITQ spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
43.2. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal ITQ meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. ITQ kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
43.3. 1.1. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede voor zover bekend bij ITQ:

  • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek);
  • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij ITQ of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
  • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
  • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten Persoonsgegevens die gelekt zijn;
  • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;
  • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 

Artikel 44. Rechten van betrokkenen

44.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan ITQ, zal ITQ het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van ITQ voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan de ITQ hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
 

Artikel 45. Geheimhouding

45.1. Op alle Persoonsgegevens die ITQ van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Module, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. ITQ zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
45.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Module, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
 

Artikel 46. Audit

46.1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen.
46.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij ITQ aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij ITQ aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van de beveiligingseisen. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, en maximaal eens per jaar plaats.
46.3. ITQ zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van ITQ veroorzaakt.
46.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
46.5. De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.
 

Artikel 47. Duur en beëindiging

47.1. Deze Module geldt voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
47.2. De Module kan tussentijds niet worden opgezegd.
47.3. Zodra deze Module, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal ITQ – naar keuze van Opdrachtgever – alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Opdrachtgever, en/of deze originele Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 

Artikel 48. Informatie verwerking van persoonsgegevens

Duur van de verwerking
Voor de duur dat de Diensten die door ITQ aan Opdrachtgever onder de Overeenkomst worden geleverd.
Doel van de verwerking
Levering van de Diensten die door ITQ aan de Opdrachtgever onder de Overeenkomst worden geleverd.
Categorieën van betrokkenen
Door het leveren van de Diensten die door ITQ aan Opdrachtgever onder de Overeenkomst worden geleverd kan ITQ toegang krijgen tot Persoonsgegevens van Opdrachtgever. ITQ verwerkt Persoonsgegevens van alle categorieën van betrokkenen die zijn opgeslagen in de ICT-systemen van Opdrachtgever.
Categorieën van persoonsgegevens
Door het leveren van de Diensten die door ITQ aan Opdrachtgever onder de Overeenkomst worden geleverd kan ITQ toegang krijgen tot Persoonsgegevens van Opdrachtgever. ITQ verwerkt alle categorieën Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de ICT-systemen van Opdrachtgever.
Derden en onderaannemers
<…>