Algemene voorwaarden ITQ Consultancy

Artikel 1 – definities

1.1.      Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • dienst: een door ITQ Consultancy te leveren/geleverde dienst, zoals nader aangeduid in de tussen ITQ Consultancy en de klant gesloten overeenkomst.
 • klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met ITQ Consultancy een overeenkomst tot het leveren van diensten is aangegaan;
 • overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde of per mail of fax bevestigde afspraken van levering van een of meer diensten van ITQ Consultancy;
 • aanvullende of bijzondere voorwaarden: voorwaarden voor een specifieke dienst, die gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden;
 • ITQ Consultancy: de besloten vennootschap ITQ Consultancy BV of aan haar gerelateerde vennootschappen.

Artikel 2 – toepassing algemene voorwaarden
2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard. Voor een offerte, aanbieding of overeenkomst kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden.

2.2.      Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.      Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen ITQ Consultancy en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.4.      Indien de klant gebruik maakt van additionele diensten die ITQ Consultancy aanbiedt, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op die additionele diensten, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van de betreffende additionele dienst.

2.5.      ITQ Consultancy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. ITQ Consultancy maakt deze wijzigingen aan de klant bekend. De wijzigingen treden in werking veertien dagen na de bekendmaking aan de klant of op een latere datum op de bekendmaking vermeld en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met dien verstande dat deze in dat geval pas ingaan op de datum dat een nieuwe abonnementsperiode of nieuwe c.q. aanvullende overeenkomst van kracht wordt.

2.6.      Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen in de algemene voorwaarden en ITQ Consultancy aan de klant schriftelijk aangeeft dat zij de toepasselijke algemene voorwaarden niet wil hanteren, is de klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging wordt alleen geaccepteerd indien de opzegging voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden door ITQ  Consultancy schriftelijk is ontvangen.

 

Artikel 3 – aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door of vanwege ITQ Consultancy gedaan zijn vrijblijvend, tenzij ITQ Consultancy schriftelijk of per mail of fax op voorhand anders heeft vermeld.
 • ITQ Consultancy is uitgegaan van door de klant verstrekte informatie. Indien er aanzienlijk meerwerk is omdat deze informatie onjuist of onvolledig is geweest, is ITQ Consultancy gerechtigd deze meerkosten aan de klant in rekening te brengen.
 • Een offerte, prijsopgave of aanbieding van ITQ Consultancy heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, behoudens herroeping.

Artikel 4 –  de overeenkomst
4.1.      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ITQ Consultancy de offerte of opdrachtbevestiging ondertekend door de klant retour heeft ontvangen en heeft geaccepteerd.

4.2.      Alle aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts door partijen gezamenlijk schriftelijk worden overeengekomen.

4.3.      De klant kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of de additionele diensten niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van ITQ Consultancy.

4.4.      ITQ Consultancy is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst of gedeelte daarvan over te dragen aan een derde, die de verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst naar het oordeel van ITQ Consultancy op het tijdstip van overdracht kan nakomen.

4.5       Iedere verantwoordelijkheid voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens, rust uitsluitend bij de klant.

Artikel 5 – prijzen

 • De in de offertes, aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders vermeld.
 • ITQ Consultancy kan de tarieven per 1 januari van ieder jaar indexeren.

 

Artikel 6 – betalingsvoorwaarden

6.1.      De betalingstermijn van een verzonden factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

6.2.      Betaling vindt plaats middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de door ITQ Consultancy verzonden factuur, zonder verrekening en opschorting.

6.3.      Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting zoals tussen partijen is overeengekomen voldoet, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en behoudt ITQ Consultancy zich het recht voor haar werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten. De klant is vanaf het moment dat hij in verzuim is gehouden de rente bedoeld in artikel 6:119a BW aan ITQ Consultancy te voldoen, alsmede de werkelijk door ITQ Consultancy gemaakte incassokosten, die worden gesteld op minimaal € 250,-, aan ITQ Consultancy te vergoeden.

6.4       Alle door ITQ Consultancy geleverde goederen blijven eigendom van ITQ Consultancy zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens ITQ Consultancy heeft voldaan.

 

Artikel 7 – beëindiging

7.1.      Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst, heeft ITQ Consultancy het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk te beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens ITQ Consultancy niet behoorlijk of niet volledig nakomt of daarmee in strijd handelt.

7.2.      ITQ Consultancy heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren.

7.3.      De klant heeft in de gevallen genoemd in artikel 7.1 en 7.2 geen recht op een schadevergoeding.

 

Artikel 8 – intellectueel eigendomsrecht

8.1.      Alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten op geleverde diensten, waaronder doch niet beperkt daartoe programmatuur, ideeen, modellen, technieken, analyses, instrumenten, ontwerpen, documentatie en rapporten, berusten exclusief bij ITQ Consultancy of de leveranciers van ITQ Consultancy. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden deze rechten nimmer aan de klant overgedragen.

8.2       ITQ Consultancy is gerechtigd de onder 8.1 bedoelde rechten te gebruiken voor andere of meerdere doeleinden.

8.3.      De klant dient de rechten van auteursrechten, en ander intellectuele en industriële eigendom ter zake de diensten te respecteren en vrijwaart ITQ Consultancy ter zake van enige aanspraak door derden.

 

Artikel 9 – verplichtingen klant

9.1.      Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de klant tijdig alle informatie die voor de uitvoer van de opdracht noodzakelijk zijn. Daarnaast verschaft de klant, indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk, toegang tot een passende werkplek en de daarbij noodzakelijke communicatie middelen..

Artikel 10 – reclame

10.1.    De klant dient ter zake van gebreken in de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag uiterlijk veertien (14) werkdagen na verzenddatum, dan wel veertien (14) werkdagen na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ITQ Consultancy vervalt.

10.2.    Indien de klant gegrond reclameert, zal ITQ Consultancy de diensten na overleg aanpassen of vergoeden. Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

 

Artikel 11 – overmacht

11.1.    Indien ITQ Consultancy niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij niet aansprakelijk. Voorzover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot (schade)vergoeding bestaat.

11.2.    Indien ITQ Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is ITQ Consultancy bevoegd de reeds geleverde producten/diensten en/of geproduceerde producten afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

11.3.    Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken als gevolg waarvan ITQ Consultancy niet in staat is, dan wel in alle redelijkheid niet van ITQ Consultancy kan worden verlangd, haar verplichtingen jegens de klant na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. Hieronder vallen onder meer, doch niet beperkt daartoe, van overheidswege opgelegde verplichtingen die gevolgen hebben voor de dienst, storingen in de systemen die onderdeel uitmaken van de infrastructuur van de klant, de telecommunicatie- infrastructuur of storingen in netwerken.

Artikel 12 – aansprakelijkheid
12.1.    Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer            verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk in

gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan

haar verplichting(en) te voldoen, tenzij nakoming van de betreffende

verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij

direct in verzuim is.

12.2.    Iedere aansprakelijkheid van ITQ Consultancy is beperkt tot de helft van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de (deel)overeenkomst, waarin één der partijen toerekenbaar tekortschiet, doch in elk geval tot het bedrag van € 50.000,- per (deel)overeenkomst.

12.3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. materiële beschadiging aan eigendommen van de andere partij of derden;
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mocht worden verwacht.

12.4.    Partijen zijn niet aansprakelijk voor iedere andere vorm van schade, daaronder mede begrepen doch niet beperkt daartoe indirecte schade, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde omzet en gederfde winst, kosten wegens verlies van gegevens, kosten ter voorkoming of beperking van iedere andere vorm van schade dan genoemd in artikel 12.3 en kosten gemaakt ter vaststelling van de schade.

12.5.    Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in artikel 12.2 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is de schadeplichtige partij slechts verplicht de gezamenlijke vorderingen naar evenredigheid te voldoen tot de in artikel 12.2 aangegeven maxima.

12.6.    Elk van partijen dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de andere partij te hebben gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de andere partij aannemelijk maakt dat een tijdig schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.

 

Artikel 13 – geheimhouding

13.1.    Partijen en de medewerkers van partijen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar/hem uit hoofde van de overeenkomst ter kennis is gekomen, voorzover het betrekking heeft op de ontwikkeling, het implementeren en de processen, in de breedste zin van het woord van de dienst en/of het product. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.

13.2.    Partijen en de medewerkers van partijen onthouden zich van het gebruik, op

welke wijze dan ook, daaronder mede begrepen doch niet beperkt daartoe, vermenigvuldiging en openbaarmaking, van de informatie bedoeld in het vorige lid of enig deel daarvan voor enig ander doel dan uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – overname personeel

14.1.    Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindig van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan uitsluitend in overleg met de wederpartij.

Artikel 15 – toepasselijk recht
15.1.    Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2.    Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

ITQ Consultancy BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28107312.